Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek az Utas és Scher-IMMO Kft. /Sallus Tours között létrejött utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, az abban foglaltakkal összhangban értelmezendő.

Az utas a Scher-IMMOKft. /Sallus Tours utazási szolgáltatásait – külön rendelkezés hiányában –Kft. utazási irodáiban, vagy bármely más, a ----Kft. utazási szolgáltatásait értékesítő (utazást szervező, vagy utazást közvetítő) utazási vállalkozónál (a továbbiakban: utazásközvetítő) megrendelheti. A ----Kft. ugyanígy más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítésére jogosult.

A Sher-IMMO Kft./Sallus Tours  tevékenységére az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályait, és a Ptk. 415- 516. §- t kell alkalmazni.

Az utazási szerződésre a fentieken kívül a Scher-IMMO Kft. /Sallus Tours programkiadványaiban, honlapján, interneten közzétett ajánlatainak rendelkezései az irányadók.

1. Megrendelés, jelentkezés

Az utas az utazást személyesen az utazási irodákban, illetve faxon, e-mailben rendelheti meg.

Az utas a Scher-IMMO Kft. /Sallus Tours programkiadványaiban, honlapján közzétett ajánlatainak e-mailen történő elfogadása esetén az ajánlat elfogadásához 8 napig kötve van.

Megrendelés esetén az utas a megrendelést utazási szerződés (amely a jelen szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi) aláírásával teszi meg.

Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazási szerződést mindkét fél aláírja. Az utazási szerződés hatályba lépéséhez szükséges továbbá, hogy az utas az utazás részvételi díját, illetve a Scher-IMMO Kft./Sallus Tours által meghatározott előleget megfizesse.

2. Az utazási szerződés részletes szabályai

A Scher-IMMO Kft./Sallus Tours kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatás (oka)t/részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni, a programfüzetben, illetve a honlapon közzétett, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található leírás tartalmának megfelelően.

A programkiadványokban, illetve a honlapon, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található ún. Fakultatív szolgáltatások (programok) tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés tárgyát, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására utazási irodánk - közreműködője útján - csak akkor köteles, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak, és az utazás helyszínén az utas a megrendelést a jelen szerződés szabályai szerint megteszi.

Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. A Scher-IMMO Kft./Sallus Tours  kifejezetten felhívja az utas figyelmét arra, hogy a repülőjegy megvásárlásával az utas a légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit/kötelezettségeit az adott légitársasággal szemben érvényesítheti.

A Scher-IMMO Kft. /Sallus Tours közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.

E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. Utazási irodánk a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, ennek visszatérítését az utas az utazási irodától nem követelheti.

A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az utas köteles önállóan is tájékozódni.

3. Fizetési feltételek

Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból tevődik össze.

Az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az utas köteles a teljes részvételi díj 40%-ának megfizetésére. Ezen összegből a felek 10%–ot foglalónak, a fennmaradó 30%-ot előlegnek tekintik.

A foglalóként befizetett összeget a felek az utazás megkezdését megelőző 45. napig tekintik foglalónak, ezen időpontot követően az elállás jelen szerződési feltételek 6. pontjában foglalt jogkövetkezményei alkalmazandóak (kötbér).

Felhívjuk a figyelmet a foglaló szabályainak alkalmazására. A foglaló jogcímén befizetett összeg a szerződés megkötésétől az utazás megkezdését megelőző 45. napig minősül foglalónak. Amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését megelőző 45 nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

Az utas a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal – nyaraló vagy apartman foglalása esetén az utazás megkezdése előtt 45 nappal - köteles külön felhívás nélkül megfizetni.

4. Fizetési módok

Amennyiben az utazási szerződésben Euró-ban meghatározott részvételi díj és egyéb díjak szerepelnek, a Scher-IMMO Kft. az átszámítást a társaság számlavezető bankjának mindenkori aktuális valuta eladási árfolyamán végzi. Az Euró-ban meghatározott díjakat azonban az utas nemcsak Euró-ban, hanem választása szerint forintban is kiegyenlítheti. Amennyiben az Euró-ban meghatározott díjat utazási irodánknak valamely okból (pl. szerződéstől történő elállás) vissza kell fizetnie az utas részére, akkor a visszafizetést irodánk Euró-ban teljesíti, akár Euró-ban, akár forintban történt a befizetés. Amennyiben az utas a befizetett összeg visszafizetését forintban kéri, akkor a visszajáró Euró összeg a társaság számlavezető bankjának a fizetés napján aktuális valuta eladási árfolyamának alkalmazásával kerül átszámításra.

5. Fizetési lehetőségek

A társaság részére fizetendő díjakat az utas utalással vagy készpénzben fizetheti meg, a kártyával történő fizetést a társaság kizárja. A társaság fenn tartja a jogot, hogy bizonyos általa előre meghatározott esetekben kizárólag valamely a fentebb ismertetett fizetési módot fogadja el. Útlemondás esetén a társaság a visszatérített összeget az utas által megadott bankszámla számra utalja vissza, a készpénzben történő visszatérítés kizárja. 

6. Számlázás

A Scher-IMMO Kft./Sallus Tours vállalja, hogy a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követően számlát ad ki az utas nevére. A számlát e-mailbe továbbítjuk, vagy az utas külön kérésére postai úton megküldhető.

7. Elállás (Lemondás)

Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy a címzett arról tudomást szerezzen. Elállásnak minősül az is, ha az utas - előzetes nyilatkozattétel nélkül - nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

Az utas elállás (lemondás) esetén az alábbi díjak megfizetésére köteles:

Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

Ha az utazási iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt (ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van).
A fentiekkel ellentétben ha az utazási iroda elállására általa nem befolyásolható (működési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem volt előre látható, vagy ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban tájékoztatták, akkor a kár megtérítésére nem köteles.

8. Kártérítés

A Scer-IMMO Kft. /Sallus Tours más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítését végzi, úgy az utas szavatossági igényeit a közvetített szolgáltatás kötelezettjével szemben érvényesítheti.
Felek megállapodnak, hogy a kártérítés mértéke a részvételi díj összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

9. Jogviták

A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat kötelesek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek peres eljárások esetére kikötik a társaság székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.