Adatvédelmi tájékoztató

Kedves Utasunk, ahogy Ön esetleg hallhatott róla, 2018. Május 24-én életbe lépett az Európai Unió által elfogadott adatvédelmi rendelet. Annak tartalmáról szeretnénk Önt tájékoztatni.
A tájékoztató arról szól, hogy az irodánk az utasainkról adatokat tárol, továbbít partnereink felé. Erről részletesebben lentiekben tájékoztatjuk Önt.

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Sallus Tours Utazási Iroda és a www.sallustour.com honlap üzemeltetője és tulajdonosa a Scher-IMMO Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Győri út 4/A.; cégjegyzékszám: 11-09-015651; kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Scher András; kapcsolattartó személyek e-mail címe és telefonszáma: info@sallustours.com, +36 30 650 7965; a továbbiakban: Sallus Tours Utazási Iroda) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

3. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy,aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a Sallus Tours Utazási Iroda termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Sallus Tours Utazási Iroda utazási szerződést kötők.

4. Az adatkezelés elvei

A Sallus Tours Utazási Iroda megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

5. A kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Sallus Tours Utazási Iroda a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

  Név E-mail cím, telsz. Érdeklődés tárgya
(pl: időszak, úti
cél, szállás besorolás)
A szerződés tárgya
(időszak, úti
cél, közlekedési mód, szállás
besorolás, étkezési igények,
megrendelt szolgáltatások,
fizetendő összeg)
Útlevél adatok
(állampolgárság,
születési dátum, útlevél szám))
Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen,
telefonon, vagy más módon
Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
Az ügyfél érdeklődésének
pontosításához, annak megfelelő,
személyre szabott megválaszolásához
szükséges adatok, az ügyfél saját közlése
alapján.
- -
Hírlevélre feliratkozás Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának
pontosításához szükséges adatok, az
ügyfél saját közlése alapján.
- -
Egyedi ajánlatkérés Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
Az ügyfél érdeklődésének
pontosításához, annak megfelelő,
személyre szabott megválaszolásához
szükséges adatok, az ügyfél saját közlése
alapján
- -
Utazási szerződéskötés Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
- A szerződés tárgyának meghatározása Az utazási szolgáltatások
igénybevételéhez elengedhetetlenül
szükséges adatok
Utazási prospektus küldése Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
- - -
Profilalkotás Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Sallus Tours Utazási Iroda általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az Sallus Tours Utazási Iroda által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: (info@sallustours.com,  +36 30 650 7965, 2800 Tatabánya, Győri út 4/A).

7. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A Sallus Tours Utazási Iroda az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

8. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Sallus Tours Utazási Iroda visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Sallus Tours Utazási Iroda köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Sallus Tours Utazási Iroda kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 
(b) nem terjed ki az anonim adatokra;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Sallus Tours Utazási Iroda a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Sallus Tours Utazási Iroda ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

9. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Sallus Tours Utazási Iroda az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Sallus Tours Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Sallus Tours Utazási Iroda azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

10. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Sallus Tours Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben:

(a) a Sallus Tours Utazási Iroda kezeli e személyes adatokat, és
(b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Sallus Tours Utazási Iroda a személyes adatokat kezeli.

A Sallus Tours Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha:

(d) a Sallus Tours Utazási Iroda kezeli az ügyfél személyes adatait, és
(e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Sallus Tours Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha:

(h) az adatkezelés a Sallus Tours Utazási Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Sallus Tours Utazási Iroda kezeli a személyes adatait, és
(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

A Sallus Tours Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha:

(k) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(l) az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
(n) az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Sallus Tours Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az [utazási iroda] azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

11. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére:

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Sallus Tours Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Sallus Tours Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Sallus Tours Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha:

(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) a Sallus Tours Utazási Iroda már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Sallus Tours Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha:

(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az [utazási iroda] jogos érdekei céljából, és
(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az [utazási iroda] általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Sallus Tours Utazási Iroda az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az [utazási iroda] azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Sallus Tours Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Sallus Tours Utazási Iroda nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

12. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

13. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Sallus Tours Utazási Iroda az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol. A hozzáférésre való joghoz, helyesbítéshez való joghoz és az adathordozhatósághoz való joghoz egy hónapon belül, míg a törléshez való joghoz és az adathordozhatósághoz való joghoz indokolatlan késedelem nélkül. A tájékoztatáshoz való jog esetében amikor az adatot gyűjtjük (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át, a tiltakozáshoz való jog esetében a tiltakozás kézhezvételekor.

14. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Sallus Tours Utazási Iroda azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

15. A jelen tájékoztató módosításai

A Sallus Tours Utazási Iroda fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Sallus Tours Utazási Iroda adott esetben, levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.